January 20:CN Thứ 3 Quanh Năm

Chủ Đề: Lời Chúa là thần khí. Hãy đi rao giảng Tin Mừng.

Ca Lên Đi 10 ( Kim Long) ( New)
http://www.dinh.dk/pdf/calendi10. pdf

Đáp Ca: (TV. 18) Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống.(Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/loitruongsinh. pdf

Lời Thiêng ( Nguyễn Mộng Huỳnh)
http://www.dinh.dk/pdf/loithieng-nmh. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/LoiThiengNmh.mp3

Sống Lời Chúa (Thế Thông-Lm Nguyễn Năng) (New)
http://huynhbach.net/thanhca1/FileLoiNhac/TuaDe/VanS/SongLoiChua_tt-nn. pdf

Audio:

http://truyendao.net/thanhca1/FileNhac/TacGia/TheThong/SongLoiChua_tt-nn(MaiThao&NhomBeHoaGiayPhuHoa).wma

Lễ Xong Rồi ( Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/lexongroi. pdf