Chủ Đề: Sự cứu độ dành cho những người được chọn (Ngày bế mạc)

Pdf cho Ipad/Tablet:

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương – hòa âm: Dao Kim)

Audio Midi Bè Sop/Tenor (1):

Audio Midi Bè Sop/Tenor (2):

Audio Midi Bè Alto/Bass (1):

Audio Midi Bè Alto/Bass (2):

ĐÁP CA: (TV 15) Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Ngài. (Đinh Công Huỳnh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dâng Ngài (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 1a:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 2a:

Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Từ Vực Sâu 2 (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: