Chủ Đề: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. (Tháng cầu cho Các Đẳng Linh Hồn)

Pdf cho Ipad/Tablet:

Nào Cùng Vui (Hoàng Vũ)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

ĐÁP CA: (TV 23) Lạy Chúa đây là dòng dõi của những kẻ kiếm tìm Ngài.(Thái Nguyên)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Của Lễ Hiến Tế (Ngọc Khánh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Hạnh Phúc (Xuân Thảo)

Audio Midi Bè Sop/Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Ca Mừng Các Thánh (Hoài Chiên – hòa âm: Liên Bình Định)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam: