January 13: CN Thứ II Quanh Năm

Chủ Đề: Chúa làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa

Trên Đường Về Nhà Cha ( Quang Uy)
http://cungviet.org/pdf/trenduongvenhacha. pdf

Đáp Ca: (TV. 95) Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân. ( Loan Hảo) (New)
http://www.dinh.dk/pdf/tv95. pdf

Dâng Người ( Phanxico)
http://cungviet.org/pdf/dangnguoi. pdf

Bài Ca Tin Yêu ( Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/baicatinyeu. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/BaiCaTinYeu.mp3

Mẹ Chúa Vinh Quang ( Nguyễn Khắc Tuần)
http://cungviet.org/pdf/mechuavinhquang. pdf