Chủ Đề: Hãy làm đầy tớ phục vụ tha nhân. (Tháng Mân Côi Đức Mẹ)

Pdf cho Ipad/Tablet:

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

ĐÁP CA: (TV 32) Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con theo như chúng con tin cậy nơi Ngài.(Trần Đại Phước)

Audio Midi Bè 1 & 2:

Ngàn Lời Chúc Tụng (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Phục Vụ Tin Yêu (Dao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: