Rướt Kiệu:

Anh Hùng Tử Đạo (Minh Hương- Hồ Khanh)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Nhập Lễ:
Tiếng Nhạc Oai Hùng (Hải Linh)

Audio Midi Bè Sop/Tenor:

Audio Midi Bè Alto/Bass:

Đáp Ca:
Ngày Về 2 (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Alleluia! (Các Thánh Tử Đạo VN) (Phạm Đức Huyến – Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng 6 (Trần Xuân Long)

Audio Midi Bè Sop (a):

Audio Midi Bè Sop (b):

Audio Midi Bè Alto (a):

Audio Midi Bè Alto (b):

Audio Midi Bè Tenor (a):

Audio Midi Bè Tenor (b):

Audio Midi Bè Bass (a):

Audio Midi Bè Bass (b):

Audio 01:

Audio 02:

Anh Hùng Việt Nam ( Lưu Danh Thiên Thu) (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Này Con Chớ Lo – Be Not Afraid (Bob Dufford – Lời Việt: Phan Hoàng)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Nam:

Nữ Vương Hòa Bình (Hải Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: