December 09: CN Thứ 2 Mùa Vọng

Chủ Đề: Hãy sửa đường và sẽ thấy ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.

Nguyện Mùa Vọng ( Hoàng Vũ)
http://www.catruong.com/baihat/vong/NguyenMuaVong_hv. pdf

Đáp ca: (TV. 125) Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. (Peter Tran)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadoixukhoannhan. pdf

Kinh Dâng Lễ ( Văn Chi ) (New)
http://cungviet.org/pdf/kinhdangle. pdf

Maranatha ( Thành Tâm)
http://www.catruong.com/baihat/vong/Maranatha_tt. pdf

Trông Đợi ( Didier Rimaud & J.Bình)
http://www.catruong.com/baihat/vong/TroiDoi_Rimaud_jb. pdf