Chủ Đề: Hy sinh tất cả vì cuộc sống đời đời.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Vang Tiếng Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

ĐÁP CA: (TV 18) Giới răn của Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can.(Mi Giáng)

Audio Midi Bè 1 & 2:

Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Phó Thác (Kiều Linh – hòa âm: Cát Minh)

Tiếng Hát Lên Đường (MK Thúy Trang – Quang Uy)

Audio Midi Bè Sop/Alto/Bass:

Audio Midi Bè Tenor: