THÁNG MƯỜI HAI 2006

December 02nd : Mùa Vọng I

Chú ý: Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia

Ca Đoàn sẽ phụ các em thiếu nhi hát lễ tuần này.

Tập hát cho Tấu Khúc Bê Lem:

http://www.mautam.org/ftp/pdf/lienkhucGSfinal. pdf