November 25 : CN Lễ Chúa Kitô Vua

Chủ Đề: Chúa KiTô là Vua.

Hoan Hô Vua Giê Su
http://www.catruong.com/baihat/chuakitovua/hoanhovuagiesu_nao. pdf

Đáp ca: (TV. 92) Chúa hiển trị và đầy vẻ uy linh (Martino) (New)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv92_martino. pdf

Nén Hương Lòng ( Viết Chung)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/NenHuongLong_vc. pdf

Lạy Chúa Là Vua ( Duy Thiên) (New)
http://www.catruong.com/baihat/chuakitovua/LayChuaLaVua_dt. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/LayChualavua.mp3

Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên)
http://cungviet.org/pdf/khuchattaon. pdf