November 18: CN Thứ 33 Quanh Năm

Chủ Đề: Ngày bế mạc

Về Đây Hỡi Người ( Lan Thanh)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/vedayhoinguoi. pdf

Đáp ca: (TV. 15) Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa.(Xuân Minh) (New)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv15_CN33B_xm. pdf

Hồng Ân Chúa Bao La (Nguyễn Khắc Tuần)
http://cungviet.org/pdf/honganchuabaola. pdf

Đỉnh Trời Yêu Thương (New)
http://cungviet.org/pdf/dinhtroiyeuthuong. pdf

Video:

http://truyendao.net/thanhca1/FileKaraoke/Album-LeHang/DinhTroiYeuThuong_(LeHang).wmv

Mẹ Từ Bi ( Minh Trân)
http://cungviet.org/pdf/metubi. pdf

Audio:

http://www.truyendao.net/thanhca/Den%20Ta%20Trai%20Tim%20Me%20-%20CD/Me%20tu%20bi.wma