November 11 : CN Thứ 32 Quanh Năm

Chủ Đề: Đồng tiền của bà goá nghèo .

Về Đây Hát ( Ngọc Khánh)
http://cungviet.org/pdf/vedayhat. pdf

Đáp ca: (TV. 145) Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
http://www.dinh.dk/pdf/layChuaxinnguden. pdf

Kinh Dâng ( Nguyễn Duy)
http://cungviet.org/pdf/kinhdang. pdf

Ngày Xưa Ấy (Thành Tâm) (New)
http://www.dinh.dk/pdf/ngayxuaay. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Ngayxuaay.mp3

Từ Vực Sâu ( Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/TuVucSau2. pdf