THÁNG MƯỜI MỘT 2006 : Tháng Các Linh Hồn

November 04 : CN Thứ 31 Quanh Năm

Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất: Mến Chúa- Yêu Người

Đâu Có Tình Yêu Thương
http://cungviet.org/pdf/daucotinhyeuthuong. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Daucotinhyeuthuong.mp3

Đáp ca: (TV. 17) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv17_30a-31b_kl. pdf

Hãy Tiếp Nhận Con ( Hùng Lân) (New)
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/HayTiepNhanCon_hl. pdf

Audio:

http://huynhbach.net/thanhca/donrackct/khanhrau/TuHat/HayTiepNhanCon_hl(khanhrau).wma

Ca Vang Tình Yêu Chúa ( Đinh Minh Hoàng) (New)
http://www.dinh.dk/pdf/cavangtinhyeuChua. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/cavangtinhyeuchua.mp3

Kinh Hòa Bình (Kim Long)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhhoabinh. pdf

Audio:

http://huynhbach.net/thanhca/file_music1/KinhHoaBinh.mp3

Từ Chốn Luyện Hình
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/TuChonLuyenHinh. pdf