October 28 : CN Thứ 30 Quanh Năm ( Đổi Giờ Lui Lại 1 Giờ)

Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin. Chúa Nhân Từ .

Chung 1 Niềm Tin ( Đỗ Vy Hạ)
http://cungviet.org/pdf/chungmotniemtin. pdf

Đáp ca: (TV. 125) Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. (Peter Tran)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadoixukhoannhan. pdf

Ngàn Lời Chúc Tụng (New)
http://cungviet.org/pdf/nganloichuctung. pdf

Tôi Tin (Thành Tâm) (New)
http://www.dinh.dk/pdf/toitin. pdf

Hoa Mân Côi ( Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/hoamancoi. pdf