Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi

Vinh Quang Chúa (Hùng Lân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV.32) Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. (Mi Giáng)

Alleluia Quang Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Thượng Tiến Chúa Ba Ngôi (Nguyễn Quang Hưng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Một Giọt Sương (Hùng Lân)

Tạ Ơn Chúa Với Mẹ (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: