October 14: CN Thứ 28 Quanh Năm

Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

Về Nơi Đây ( Nguyễn Duy)
http://www.dinh.dk/pdf/venoiday. pdf

Đáp ca: (TV. 89) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. ( Xuân Minh) ( New)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/TV89_28B2_xm. pdf

Tựa Làn Trầm Hương ( Đỗ Vy Hạ)
http://cungviet.org/pdf/tualantramhuong. pdf

Audio:

http://www.nguyentiendung.com/songs/recording/TuaLanTramHuong.mp3

Tâm Tình Ca 5 (Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/tamtinhca5. pdf

Lời Mẹ Nhắn Nhủ ( Huyền Linh)
http://cungviet.org/pdf/loimenhannhu. pdf

Audio:

http://www.huynhbach.net/thanhca/Den%20Ta%20Trai%20Tim%20Me%20-%20CD/Nam%20xua%20tren%20cay%20soi.wma