Chủ Đề: Thiên Chúa là Tình Yêu.

Nào Hãy Mừng Vui (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

 

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

Đáp Ca (TV 97): Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. (Xuân Minh)

Alleluia Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Hiến Dâng (Nguyễn Văn Trinh)

Ngợi Ca Tình Chúa (Trần Minh Hứa)

Mẹ Ơi (Hải Triều)

Live:

Dâng Hiến Cho Mẹ Yêu (Viễn Xứ)

Audio: