Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử tốt lành.

Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

Đáp Ca: (TV 117): Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. (Từ Duyên)

Alleluia Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha)

Đồng Cỏ Tươi (Hùng Lân)

Xin Vâng (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: