Chủ Đề: Đức KiTô, của lễ hiến tế.

Nhập Lễ Phục Sinh (Thành Tâm)

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

Đáp Ca: (TV 4): Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. (Thiên Lý)

Alleluia Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Tựa Làn Trầm Hương (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Dẫn Con Từng Bước (Nguyễn Duy)

Cùng Đem Tin Mừng (Martino)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: