September 30 CN Thứ 26 Quanh Năm

Chủ Đề: Hy sinh tất cả vì cuộc sống đời đời. (Lễ Trung Thu)

Lên Đền Thánh ( Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/lendenthanh. pdf

Đáp ca: (TV. 18) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can.
Lời Trường Sinh (Thành Tâm)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/loitruongsinh. pdf

Thần Khí Chúa ( Nguyễn Đức Tuấn)
http://cungviet.org/pdf/thankhichuasaidi. pdf

Tâm Tình Hiến Dâng ( Oanh Sông Lam)
http://www.catruong.com/baihat/tanhien/TamTinhHienDang_osl-lbd. pdf

Audio:

http://huynhbach.net/thanhca/file_music/Tam%20Tinh%20Hien%20Dang%20-%20Ngoc%20Lan.wma

Kính Dâng Ba Ngôi ( Tri Văn Vinh)
http://cungviet.org/pdf/kinhdangbangoi. pdf

Từ Rất Xa Khơi ( Đỗ Vy Hạ)
http://cungviet.org/pdf/turatxakhoi. pdf

Như Ánh Trăng Rằm ( Phạm Đức Huyến- Vũ Đình Ân)
http://www.phamduchuyen.com/tac_pham/thanh_ca/songs/tctn_nhu_anh_trang_ram. pdf

Trăng Thu ( Phạm Đức Huyến- Vũ Đình Ân)
http://www.phamduchuyen.com/tac_pham/thanh_ca/songs/tctn_trang_thu. pdf