Chủ Đề: Phúc cho ai không thấy mà tin!

Nào Hãy Mừng Vui (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

Đáp Ca: (TV 117): Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở (Mi Trầm)

Alleluia Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Dâng Lễ Phục Sinh

Audio Midi Bè 1:
Audio Midi Bè 2:

Không Thấy Mà Tin (Phạm Đức Huyến)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Thánh Ca Phục Sinh (Monseigny)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: