Chủ Đề: Hy sinh mạng sống mình. Sự chết phát sinh hoa qủa.

Giọt Lệ Sầu (Lãng Tử)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV 50): Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. (Xuân Minh)

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

Audio:

Live:

Dâng và Xin (Dan Schutte, Lời Việt: Phanxicô)

Audio :

Live:

Live 02:

Giuse Xóm Nhỏ (Phạm Đình Nhu – Nguyễn Khắc Tuần)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live: