September 09 CN Thứ 23 Quanh Năm

Chủ Đề: Thiên Chúa là Đấng chữa lành

Vui Lên Anh Em ( Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/vuilenanhem. pdf

Đáp ca: (TV. 145) Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Lạy Chúa Xin Ngự Đến
http://www.dinh.dk/pdf/layChuaxinnguden. pdf

Dâng Chúa Trời (Phanxico)
http://cungviet.org/pdf/dangchuatroi. pdf

Lời Nguyện Chiều Buông ( Bảo Toàn) ( New)
http://cungviet.org/pdf/loinguyenchieubuong. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Loinguyenchieubuong.mp3

Xin Ơn An Bình ( Hồng Trần Phạm Đình Đài) (New)
http://www.catruong.com/baihat/ketle/XinOnAnBinh. pdf