August 26 CN Thứ 21 Quanh Năm

Chủ Đề: Lời Chúa là lời hằng sống

Lời Cha (Sơn Ca)
http://cungviet.org/pdf/loicha. pdf

Đáp ca: (TV. 33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.
Nếm Thử- Cát Minh
http://www.mautam.org/ftp/pdf/NemThu. pdf

Lời Thiêng ( Xuân Tưởng)
http://www.cadoangloria.org/pdf/LoiThieng_xt. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Loithieng.mp3

Lắng Nghe lời Chúa ( Nguyễn Duy)
http://cungviet.org/pdf/langnghetiengchua. pdf

Video:

http://huynhbach.net/filemusic/Video/nguyenduy_langngheloiChua.wmv

Dao Ca Mẹ Dịu Hiền ( Văn Chi )
http://cungviet.org/pdf/daocamediuhien. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Daocamediuhien.mp3