Chủ Đề: Chúa Giêsu là con Thiên Chúa.

Trên Đường Về Nhà Cha (Quang Uy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

ĐÁP CA: (TV. 94) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Các ngươi đừng cứng lòng. (Peter Trần)

Của Lễ Nhân Sinh (Trần Mừng)

Chúa Là Tình Yêu (Trọng Nhân)

Mẹ Chúa Vinh Quang (Nguyễn Khắc Tuần)