August 19 CN Thứ 20 Quanh Năm

Chủ Đề: Đức KiTô là Bánh hằng sống

Đến Mà Ăn ( Hoàng Kim)
http://cungviet.org/pdf/denmaan. pdf

Đáp ca: (TV. 33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao- Hãy Nếm Thử 2
http://cadoangloria.org/pdf03/TV33_HayNemThu2. pdf

Lễ Dâng ( Nguyễn Mộng Huỳnh)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/LeDang_nmh. pdf

Tiệc Thánh Trần Gian
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/tiecthanhtrangian_no. pdf

Mẹ Maria ( Tâm Bảo)
http://cungviet.org/pdf/memaria. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/MeMaria.mp3