Chủ Đề: Lễ Thánh Gia

Adeste Fidels (Lời Việt: Hoài Chiên)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Đáp Ca: Tv 127 (Phúc thay những bạn nào tôn sợ chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người) (Xuân Minh)

Trong Máng Cỏ (Cung Thương)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Cao Cung Lên (Hoài Đức)

Audio:

Hang Bê Lem (Hải Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: