August 12 CN Thứ 19 Quanh Năm

Chủ Đề: Đức KiTô là Bánh hằng sống

Con Sẽ Bước Lên (Hoàng Phúc-Hoàng Ngô)
http://cungviet.org/pdf/consebuoclen. pdf

Đáp ca: (TV. 33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao
Nếm Thử- Cát Minh
http://www.mautam.org/ftp/pdf/NemThu. pdf

Dâng Bánh ( Nguyễn Duy Vi)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/DangBanh_ndv. pdf

Chúa Là Con Đường (Phanxico)
http://cungviet.org/pdf/chualaconduong. pdf

Xin Vâng ( Mi Trầm)
http://cungviet.org/pdf/xinvang. pdf

Audio:

http://www.huynhbach.net/thanhca/file_music/Xing%20Vang_Khanh%20Ly.wma

———————————————————————————-

August 15 Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Mẹ Lên Trời ( Triệu Hà)
http://www.dinh.dk/pdf/melentroi-th. pdf

TV 44.
http://www.mautam.org/ftp/pdf/tv44. pdf

Ca Khúc Trầm Hương ( Dao Kim)
http://www.dinh.dk/pdf/cakhuctramhuong. pdf

Audio:

http://huynhbach.net/thanhca/file_music/Ca%20Khuc%20Tram%20Huong.wma

Linh Hồn Tôi ( Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/linhhontoi1. pdf

Audio:

http://www.huynhbach.net/thanhca/file_music/linhhontoi.mp3

Bài Ca Dâng Mẹ ( Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/baicadangme. pdf