THÁNG TÁM, 2006

August 05, 2006 CN Thứ 18 Quanh Năm

Chủ Đề: Đức KiTô là bánh ban sự sống.

Ta Là Bánh Hằng Sống ( Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/talabanhhangsong. pdf

Đáp ca: (TV. 77) Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời – Kim Long
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv77_18bMMT_kl. pdf

Mọi Sự Con Có
http://www.dinh.dk/pdf/moisuconco. pdf

Tình Ngài ( Hoàng Nam)
http://cungviet.org/pdf/tinhngai. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/TinhNgai.mp3

Mẹ Ơi ( Viễn Xứ ) (New)
http://www.vienxu.org/MusicSheet/Me%20oi. pdf

Audio:

http://www.vienxu.org/MP3/MeOi.mp3