10 AM Holy Family Church (4848 Pearl Ave, San Jose, CA 95136)

Nguồn Vui Ơn Thánh (Amazing Grace) (John Newton)

Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn)

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Alleluia

Audio Midi:

Xin Chúa Thương

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Hỡi Người Hãy Nhớ (Kim Long)

Audio:

Ngày không còn Mẹ (Trầm Hương)

Audio:

Xin Vâng (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1

Audio Midi Bè 2