Chủ Đề: Xin Vâng

Trông Chờ Chúa Đến (Lan Anh)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio:

Audio Live:

ĐÁP CA: Tv 88 (Lậy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương Chúa đến muôn đời (Xuân Minh)

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Lễ vật hòa bình

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Hướng Về Chúa (Kim Long)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Xin Vâng (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1

Audio Midi Bè 2