July 22: CN Thứ 16 Quang Năm

Chủ Đề: Người mục tử tốt lành.

Chúa Là Mục Tử ( Nguyễn Duy Vi )
http://cungviet.org/pdf/chualamuctu. pdf

Đáp ca: (TV. 22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.
Chúa Chăn Nuôi Tôi ( TV 22)- Lm Duy Thiên.
http://cungviet.org/pdf/tv22-chuachannuoitoi2. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Chuachannuoitoi.mp3

Dâng Lễ Tạ Ơn
http://www.dinh.dk/pdf/dangletaon. pdf

Suy Tưởng
www.dinh.dk/pdf/suytuong. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/SuyTuong.wma

Xin Ngợi Khen ( Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/xinngoikhen. pdf

—————————————————————————