Chủ Đề: Biết làm sinh lợi nén bạc Chúa giao phó.

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Đáp ca: (TV. 127) Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. (Xuân Minh)

Như Con Dã Tràng

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Chúa Đã Yêu Con (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Audio 01:

Audio 02:

Audio 03:
127

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: