Chủ Đề: Thiên Chúa của kẻ sống.

Vê Đây Hỡi Người (Lan Thanh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca:(TV. 45) Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Đấng tối cao. (hvh)

Dâng Ngài (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Liên Khúc Bên Trong Cung Thánh-Bỏ Ngài Con Theo Ai (Đỗ Vy Hạ-Phaolo Kim )

Audio :

Từ Vực Sâu 2 (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: