Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất.

Mến Chúa Yêu Người (Lm Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Đáp Ca: (TV. 17) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. (Xuân Minh)

Bài Ca Yêu Thương (Từ Duyên)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Lời Chúa Dạy (Viết Sơn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Hoa Mân Côi (Kim Long)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02: