Chủ Đề: Trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Người.

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 95) Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. (Xuân Minh)

Ngàn Lời Chúc Tụng

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Tình Chúa Cao Vời (Duy Thiên)

Live:

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live: