July 8th CN thứ 14 Quanh Năm

Chủ Đề: Vui thoả trong sự yếu hèn

Chung Lời Cảm Tạ ( Nguyễn Duy)
http://cungviet.org/pdf/chungloicamta. pdf

Đáp ca: (TV. 122) Mắt chúng tôi nhìn vào Chúa cho tới khi Ngài thương xót chúng tôi- Thái Nguyên (New)
http://www.dinh.dk/pdf/tv122CN14TN. pdf

Hiến Dâng ( Nguyễn Văn Trinh)
http://cungviet.org/pdf/hiendang. pdf

Khúc Cảm Tạ ( Mai Nguyên Vũ) (New)
http://www.dinh.dk/pdf/khuccamta. pdf

Audio 01:

http://huynhbach.net/thanhca/nhungbaihay/khuccamta.wma

Audio 02:

http://huynhbach.net/thanhca/tandat/Track01.wma

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh ( Phạm Đức Huyến)
http://cungviet.org/pdf/chuoingocvangkinh. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/chuoingocvangkinh.wma