THÁNG BẢY, 2006

July 1st: CN Thứ 13 Quanh Năm

Chủ Đề: Đức tin có tính cách chữa lành.

Chung 1 Niềm Tin ( Đỗ Vy Hạ) ( New)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/chungmotniemtin_dvh. pdf

Đáp ca: (TV. 29) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con-Thái Nguyên (New)
http://www.dinh.dk/pdf/tv29CN13TN. pdf

Dấu Ấn Tình Yêu ( Ân Đức)
http://cungviet.org/pdf/dauantinhyeu. pdf

Audio:

http://huynhbach.net/filemusic/dauantinhyeu.mp3

Chính Nhờ Ngài ( Nguyễn Duy)
http://www.catruong.com/baihat/tanhien/ChinhNhoNgai_nd. pdf

Đường Đi Có Chúa
http://www.catruong.com/baihat/ketle/duongdicochua. pdf