Chủ Đề: Chung tay xây đắp Nước Trời.

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Đáp Ca: (TV. 79) Vườn nho của Chúa là nhà Israel. (Xuân Minh)

Của Lễ Đơn Sơ (Viết Chung)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Từ Thưở Hoang Sơ (Miên Ly)

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Huyền Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Audio: