Lạy Ơn Đức Mẹ Sao Sáng (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Đáp Ca: (TV.22 ) Tôi sẽ ở trong nhà Chúa trong thời gian lâu dài. (Viễn Xứ)

Dâng 6 (Trần Xuân Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio 01:

Audio 02:

Yêu Con Đời Đời (Hải Linh- Hải Triều)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Tenor Live:

Audio Midi Bass:

Audio Bass Live:

Ave Maria (Franz Schubert)

Audio Tenor Live:

Audio Bass Live:

Tán Tụng Hồng Ân (Lm. Vũ Đình Trác – Hải Linh)

Audio Midi Bè Nam:

Audio: