June 17: Lễ Mình Máu Thánh Chúa ( Father’s day)

Chủ Đề: Máu giao ước tẩy sạch tâm hồn.

Người Ơi Mau Đến (Mi Trầm)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/nguoioimautoi_mitram. pdf

Đáp ca: (TV. 115) Tôi sẽ lãnh chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa- Loan Hảo (New)
http://www.dinh.dk/pdf/tv115. pdf

Mình Máu Thánh
http://www.catruong.com/baihat/minhmauthanh/MinhMauThanh_. pdf

Phút Linh Thiêng ( Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/phutlinhthieng. pdf

Midi:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Phutlinhthieng.mid

Nhớ Ơn Cha ( Trần Luyện)
www.dinh.dk/pdf/nhooncha. pdf

Trong An Bình ( Nguyễn Duy )
http://cungviet.org/pdf/tronganbinh. pdf