Chủ Đề: Sống chính trực và vâng phục!

Cửa Công Chính (Kim Long-Hoàng Khánh)

Audio 01:

Audio 02:

ĐÁP CA: (TV. 24) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.(Xuân Minh)

Của Lễ Tình Yêu (Ngô Trần)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Nam:

Audio:

Sống Trong Niềm Vui ((Nguyễn Duy)

Audio:

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)

Audio Bass:

Audio: