Chủ Đề: Sống quảng đại với tha nhân!

Ca Lên Đi 8 (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Đáp Ca: (TV. 114) Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người. (Xuân Minh)

Live:

Hiến Dâng (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Live

Ca Vang Tình Yêu Chúa (Đinh Minh Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Live:

Mẹ Maria (Tâm Bảo)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live: