THÁNG SÁU, 2006

June 3, 2006 : Lễ Chúa Thánh Thần

Chủ Đề: Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Thắp Sáng Trong Con (Trầm Hương)
http://cungviet.org/pdf/thapsangtrongcon. pdf

Đáp Ca: Tv103: Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất.
Lạy Chúa Thánh Thần ( Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/layChuaThanhThan. pdf

Ca Tiếp Liên: ( Thái Nguyên)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/CaTiepLien_ctt_tn. pdf

Như Con Dã Tràng (New)
http://cungviet.org/pdf/nhucondatrang. pdf

Thánh Thần Hãy Đến ( Thành Tâm)
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhThanhayden. pdf

Midi:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/ThanhThanHayDen.mid

Thần Khí Chúa Sai Đi (Nguyễn Đức Tuấn)
http://cungviet.org/pdf/thankhichuasaidi. pdf