———————————————————————–
CN May 21, 2006

Gioan La San Một Đời Cho Giới Trẻ ( Ý Nhạc FSC)
http://www.dinh.dk/pdf/GioanLaSanmotdoichogioitre. pdf

Hãy Mừng Vui ( Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/naotamungvui. pdf

Đáp Ca: (TV 97): Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
TV 97 Kim Long ( Đáp ca câu 2)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv97_Kimlong. pdf

Chẳng Biết Lấy Gì ( Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/changbietlaygi. pdf

Cho Con Biết Yêu Thương
http://cungviet.org/pdf/choconbietyeuthuong. pdf

Xin Ở Với Con ( Viết Chung)
www.dinh.dk/pdf/xinovoicon-vc. pdf

Mẹ Ngàn Hoa ( Sơn Ca)
http://cungviet.org/pdf/menganhoa. pdf

Lời Chúa ( Thành Tâm)
http://www.cadoangloria.org/pdf/LoiChua_tt. pdf

Bộ Lễ Seraphim:
http://www.catruong.com/baihat/bole/bl_Seraphim_2005. pdf