May 20,2006: CN Thứ 6 Mùa Phục Sinh

Chủ Đề: Thiên Chúa là Tình Yêu.

Hãy Mừng Vui ( Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/naotamungvui. pdf

Đáp Ca: (TV 97): Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
TV 97 Kim Long ( Đáp ca câu 2)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv97_Kimlong. pdf

Chẳng Biết Lấy Gì ( Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/changbietlaygi. pdf

Cho Con Biết Yêu Thương
http://cungviet.org/pdf/choconbietyeuthuong. pdf

Mẹ Ngàn Hoa ( Sơn Ca)
http://cungviet.org/pdf/menganhoa. pdf