1:30 p.m. tại St. Francis Cabrini

Người Ơi Mau Tới ( Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 109) Con là Thượng Tế đến muôn đời theo phẩm hàm Melkisêđê. (Kim Long)

Mình Máu Thánh

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Mình Máu Chúa (Thu Lâm)

Xác Thân Làm Bánh

Phút Linh Thiêng (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Trong An Bình (Nguyễn Duy )

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: