April 29, 2006: CN III Mùa Phục Sinh

Chủ Đề: Đức KiTô, của lễ hiến tế. Cầu Nguyện cho quê hương Việt Nam

Các Bài Đọc: Act. 3, 11-26; Joan 2, 1-5a; Lc. 24, 35-48

Thánh Ca Phục Sinh ( Monsigny)
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/thanhcaphucsinh. pdf

Đáp Ca: (TV 4):- Thái Nguyên
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv4_ps3b_tn. pdf

Dâng Cha Giấc Mơ Chưa Tròn ( Nhất Chi Vũ )
http://cungviet.org/pdf/dangchagiacmochuatron. pdf

Midi:

http://www.dinh.dk/midi/giacmochuatron.mid

Trên Đưòng Emmau ( Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/trenduongemmau. pdf

Audio:

http://www.mautam.net/SongMp3/TrenDuongEmmau.mp3

Xuất Hành ( Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/xuathanh. pdf

Audio:

http://www.mautam.net/SongMp3/XuatHanh.mp3