April 22, 2006 CN II Phục Sinh

Chủ Đề: Phúc cho những ai không thấy mà tin!

Nào Ta Hãy Mừng Vui ( Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/naotamungvui. pdf

Đáp Ca: (TV 117)-Thái Nguyên
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv117_ps2b_tn. pdf

Bài Ca Dâng Lễ ( Thành Tâm)
www.dinh.dk/pdf/baicadangle. pdf

Không Thấy Mà Tin ( Phạm Đức Huyến)
http://cungviet.org/pdf/khongthaymatin. pdf

Chúa Phục Sinh ( Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/chuaphucsinh. pdf

————————————————————————

TRINH-MINH WEDDING:

1.Nhã Ca (Nguyễn Văn Trinh )
http://www.dinh.dk/pdf/nhaca. pdf

2. Vinh Phúc Thay ( Kim Long)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhphucthay-kl. pdf

3. Nguyện Ước Cho Tình Yêu ( Nguyễn Duy)
http://c.austinvietmartyrs.org/ThanhNhac/HonPhoi/NguyenUocChoTinhYeu. pdf

4. Trọn Kiếp Yêu Thương( Nguyễn Duy)
http://www.dinh.dk/pdf/tronkiepyeuthuong. pdf

5. Lời Nguyện Tân Hôn (DovyHa)- Solo

6. Cầu Cho Cha Mẹ 2( Phanxico)

7. Diễm Tình Ca 3
————————————————————————————-