Nghi Thức Vọng Phục Sinh

Chủ Đề: Chúa đã sống lại. Alleluia! Alleluia!.

Ánh Sáng Chúa Kitô

Đáp Ca 1 (TV 32): Địa cầu đầy ân sủng Chúa (Xuân Minh)

Live:

Đáp Ca 2 Xuất Hành: (Hoàng Kim)

Live:

Đáp Ca 3: (TV 29): Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. (Xuân Minh)

Live:

Đáp Ca: Tv 117 Alleluia, alleluia, alleluia. (Thành Tâm)

Audio:

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

Khúc Hoài Niệm (Tịnh Qui-Lê Quang)

Audio:

Live:

Chúa Phục Sinh (Gordon Young- Châu Liên Tạ)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Live:

Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Live:

Khải Hoàn Ca (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live: